OVK-besiktning – en guide till obligatorisk ventilationskontroll

12 mars 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att andas in frisk luft i hemmet eller på arbetsplatsen är något vi alla tar för givet. Men för att säkerställa en god inomhusluft kvalitet och förebygga hälsorisker krävs det regelbundna kontroller av fastighetens ventilationssystem. I Sverige är detta en lagstadgad åtgärd benämnd OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Denna artikel ger dig en utförlig överblick över vad OVK-besiktning innebär, dess viktiga roll för fastighetsägare och för dem som vistas i byggnaden, samt hur du går tillväga för att genomföra en OVK-besiktning hos en ackrediterad firma.

Vad är OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en lagstadgad och regelbundet återkommande kontroll av ventilationssystemet i byggnader som syftar till att säkerställa god luftkvalitet och energieffektivitet. Denna form av besiktning blev obligatorisk 1991 genom plan- och bygglagen och innefattar en granskning av så väl den mekaniska som naturliga ventilationen. Kontrollen utförs av en behörig OVK-besiktningsman, som även kallas för OVK-sakkunnig. Syftet är att upptäcka brister och oegentligheter som kan leda till sämre luftkvalitet eller onödig energianvändning, vilket i sin tur kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Under en besiktning kommer besiktningsmannen att utvärdera om ventilationssystemet uppfyller de krav på funktion som finns i gällande föreskrifter och lagar. Om systemet bedöms uppfylla kraven kommer ett OVK-protokoll att utfärdas som intygar att ventilationssystemet är godkänt. Vid underkända system krävs det att åtgärder vidtas för att åtgärda bristerna.

ovk besiktning

När behöver du genomföra en OVK-besiktning?

Tidpunkten för när en OVK besiktning ska utföras varierar beroende på fastighetens typ och ålder, samt när den senaste kontrollen utfördes. För nya byggnader ska första OVK utföras inom två år från det att byggnaden tagits i bruk och därefter minst vart tredje år för flerbostadshus samt vart sjätte år för en- och tvåbostadshus. För äldre fastigheter finns det ett etablerat schema baserat på tidigare genomförda kontroller. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktning utförs i enlighet med föreskrifterna. I vissa fall kan det även vara aktuellt att utföra OVK tidigare än ordinarie perioder. Exempel på detta kan vara vid större renoveringar som påverkar ventilationssystemet eller om det misstänks att systemet inte fungerar som det ska.

Vilka fördelar ger en lyckad OVK-besiktning?

En väl genomförd och godkänd OVK-besiktning har flera fördelar för både fastighetsägaren och de som vistas i fastigheten. Den största fördelen är att den bidrar till en hälsosam inomhusmiljö vilket kan minska risken för sjukdomar kopplade till dålig luftkvalitet som huvudvärk, trötthet och luftvägsproblem. Dessutom kan energieffektiva och väljusterade ventilationssystem leda till lägre uppvärmningskostnader och därmed minskade driftskostnader för fastighetsägaren. En OVK-besiktning kan också ge insikter om eventuella förbättringsområden i ventilationssystemet och därmed vara ett verktyg för planering av framtida underhåll och investeringar. Det gynnar även miljön då ett väl fungerande ventilationssystem bidrar till en minskad energiförbrukning.

Fler nyheter