OVK besiktning i Jönköping: En väsentlig kontroll för varje fastighetsägare

19 januari 2024
Alice Pettersson

editorial

I takt med att stadsbilderna förändras och fastigheter blir alltmer avancerade, ökar också behovet av att säkerställa inomhusmiljön för såväl privatpersoner som företag. I Jönköping, precis som i resten av Sverige, är ventilationskontroller, eller så kallade OVK (obligatorisk ventilationskontroll), ett lagkrav för fastighetsägare. Med rätt kunskap och hjälp från professionella besiktningsorgan kan fastighetsägare försäkra sig om att deras byggnader är hälsosamma, säkra och uppfyller de lagstiftade kraven på ventilation.

Vad är OVK-besiktning och varför är den viktig?

En OVK-besiktning i Jönköping är en kontroll som syftar till att försäkra om att en byggnads ventilationssystem fungerar som det ska och är i gott skick. Denna form av besiktning är lagstadgad i Sverige och måste utföras regelbundet. Syftet är att förebygga hälsoproblem som kan uppstå på grund av dålig inomhusluft och försäkra en energieffektiv drift av ventilationssystemet.

En OVK ska utföras av en certifierad besiktningsman och krävs för alla typer av fastigheter, vare sig det är bostadshus, kontor, skolor eller industribyggnader. Intervallen mellan besiktningarna varierar beroende på typ av anläggning och dess användning, men det är vanligtvis mellan 3 och 10 år. Om fastigheten underkänns vid en OVK är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna.

ovk besiktning i Jönköping

Hur går en OVK-besiktning till i Jönköping?

I Jönköpingsregionen utförs OVK av ackrediterade företag och besiktningsmän som har rätt kompetens för att genomföra kontrollen. Under en OVK-besiktning granskar besiktningsmannen hela ventilationssystemet, inklusive fläktar, luftkanaler, ventiler och ute- och frånluftsöppningar. Det är också vanligt att man mäter luftflödet och kontrollerar att systemet är rent och fritt från skador som kan påverka dess funktion.

Förutom den fysiska kontrollen kan besiktningsmannen också granska dokumentationen kring byggnadens ventilationssystem för att säkerställa att alla åtgärder och underhåll som krävs enligt tidigare OVK har utförts korrekt.

Om avvikelser upptäcks är besiktningsmannen skyldig att rapportera dessa till fastighetsägaren, som sedan har ansvaret för att rätta till bristerna. En godkänd OVK resulterar i ett intyg som visar att byggnaden uppfyller kraven för en god inomhusmiljö.

Fördelarna med en väl genomförd OVK-besiktning

Fördelarna med en regelbunden och noggrann OVK-besiktning är många. För det första bidrar det till en hälsosammare arbets- och levnadsmiljö för de som vistas i byggnaden. God ventilation minskar risken för sjukdomar som astma och allergier och kan även leda till högre produktivitet och trivsel.

Energibesparingar är en annan stor fördel eftersom ett effektivt system minskar energikonsumtionen och därmed också fastighetens driftkostnader. Dessutom kan en fastighet med regelbundna OVK-besiktningar ha ett högre värde på fastighetsmarknaden eftersom det är ett tecken på väl underhållet och ansvarsfullt ägande.

Välj rätt partner för OVK-besiktning i Jönköping

För att säkerställa att din fastighet i Jönköping uppfyller alla krav och bidrar till en optimal inomhusmiljö, är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren partner för din OVK-besiktning. EE System AB är ett sådant företag som kan hjälpa dig med detta. Med en expertis som sträcker sig över flera år och en djup förståelse för de lokala förhållandena i Jönköping är EE System AB det självklara valet för fastighetsägare som vill ha en smidig och professionell OVK-besiktning.

Fler nyheter